Download e-book for iPad: Kapital Cilt 2 by Karl Marx

By Karl Marx

Bu kitap, Karl Marx'in ve Marksizmin temel yapiti Kapital'in tamamini, Almanca aslindan cevrilmis olarak Turkceye kazandirma, boylece Turkce Marksist edebiyatin en buyuk eksigini giderme yolundaki girisimin ikinci adimini olusturuyor. Marksist iktisat alanina hâkim cevirmen Mehmet Selik'in Almanca aslindan Turkceye kazandirdigi eser, yine alana hâkim editorlerce yayina hazirlandi. Kavram editorlugunu Nail Satligan'in ustlendigi kitap, Erkin Ozalp ve Oktar Turel tarafindan Almancasi ve Ingilizcesiyle karsilastirilarak bastan asagi gozden gecirildi. "Yeryuzunde kapitalistler ve isciler bulundugundan beri, isciler icin bu kitap kadar onemli bir kitap cikmadi." Friedrich Engels, "Marx'in Kapital'i"

Show description

Read or Download Kapital Cilt 2 PDF

Similar nonfiction_6 books

Get Aortic Valve Stenosis - Current View on Diagnostics and PDF

At the moment, aortic stenosis is the main common center valve affliction in constructed nations and its incidence raises with the getting older of the inhabitants. Affecting 3-5 percentage of individuals older than sixty five years of age, it makes a wide own and cost-efficient effect. The expanding variety of aged sufferers with aortic stenosis brings advances in all scientific specialties facing this scientific entity.

Read e-book online The Collected Works of Chögyam Trungpa: Volume 2 PDF

Quantity Glimpses of Abhidharma • Glimpses of Mahayana • Glimpses of Shunyata • the trail Is the objective • education the brain and Cultivating Loving-Kindness • chosen Writings

The accrued Works of Chögyam Trungpa brings jointly in 8 volumes the writings of the 1st and such a lot influential andinspirational Tibetan lecturers to give Buddhism within the West. quantity examines meditation, brain, and Mahayana, the "great automobile" for the improvement of compassion and the ability to assist others. Chögyam Trungpa brought a brand new mental language and method for taking a look at the Buddhist teachings within the West. His teachings on human psychology and the humanmind are integrated during this quantity.

Extra info for Kapital Cilt 2

Example text

Bu, öncekinden daha fazla para, daha fazla sermaye-deðerdir, ama onu oluþturan iki kýsým arasýndaki baðýntý kaybolmuþtur. Gerçekten de, 422 sterlin yerine 500 sterlinlik bir tutar, sermaye olarak baþlangýçta hizmet edebilirdi. 48 Karl Marks Kapital II P’ olarak ortaya çýkmak para-sermayenin aktif bir iþlevi deðildir; P’ olarak ortaya çýkmak daha çok M’’nün bir iþlevidir. Basit meta dolaþýmýnda bile, önce M1-P, sonra P–M2’de para P, ikinci hareket P–M2’ye kadar aktif olarak kendini göstermez. P biçiminde ortaya çýkýþý yalnýzca ilk hareketin sonucudur, ve bu nedenle ancak o zaman M’nin dönüþmüþ biçimi olarak görülür.

Buna göre, burada, bizim yapmamýz gereken iki tür gözlem vardýr. Önce, sermaye-deðerin ilk para-biçime son olarak dönüþmesi, metasermayenin bir iþlevidir. Sonra, bu iþlev, artý-deðerin kendi ilk metabiçimden, para-biçime ilk dönüþümünü içerir. Demek ki, para-biçim burada çifte bir rol oynamaktadýr. Bir yandan, baþlangýçta para olarak yatýrýlan deðerin geri döndüðü bir biçim oluyor; yani süreci baþlatan deðerin biçimine bir dönüþ oluyor. Öte yandan ise, baþlangýçta dolaþýma meta-biçimde giren bir deðerin ilk dönüþmüþ biçimi oluyor.

Meta üretiminin maddi koþullarý, diðer meta üreticilerinin ürünleri olarak týpký metalar gibi gitgide artan ölçüde onun karþýsýna çýkarlar. Ve kapitalistin, ayný ölçüde, para-kapitalist rolünü benimsemesi gerekir; bir baþka deyiþle, sermayesinin, para-sermaye iþlevlerini yüklenmesini gerektiren boyutlar büyümüþtür. Öte yandan, kapitalist üretimin temel koþulunu doðuran ayný koþullar, bir ücretli-iþçiler sýnýfýnýn varlýðý, her türlü meta üretiminin, kapitalist meta üretimine geçiþini kolaylaþtýrýr.

Download PDF sample

Kapital Cilt 2 by Karl Marx


by William
4.1

Rated 4.63 of 5 – based on 24 votes